Ekens förskola

Bra att veta

Lite bra att veta (Regler för placering)

Öppettider
Eken har öppet mellan kl 06:30 och 18:30. Helgdagar, jul- nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Söka plats på Eken

Man söker plats hos oss genom att ställa sig i kö för barnomsorg genom  Norrtälje kommuns hemsida, se länk nedan. Där anger man 1a, 2a och 3e-hands önskemål om förskola. Först måste man ha inloggningsuppgifter. Det kan man få genom att kontakta kundcenter Norrtälje kommun, tel. 0176-71000

https://www.norrtalje.se/e-tjanster/e-tjanst-for-vardnadshavare/

Köhantering
Eken följer kommunens köregler.

Schema
Barnets grundschema/alt.snitt-tid lämnas via appen edlevo (Norrtälje kommuns app). Schemat skall även läggas in i Tyra-appen, som man blir inbjuden av oss vid start.  Schema är ett kontrakt som upprättas mellan förälder och förskolan.  Vistelsetiden skall baseras på förälders arbets-/studietid inklusive restid.

Arbetssökande
Barn i åldern 1-5 år som har föräldrar som är eller blir arbetslösa kan välja vistelsetid mellan upp till 15 timmar per vecka eller upp till 20 timmar per vecka. Tider för 15 timmar per vecka är tisdag – torsdag 8,30-13,30. Tider för 20 timmar per vecka är måndag – torsdag 8,30-13,30 Om vårdnadshavarna väljer 20 timmar/vecka ska en skriftlig överenskommelse tecknas med förskolechefen. Tid och dag kan bytas tillfälligt i ök med förskolan, vid arbetstillfällen. Vid ökande arbetstillfällen/studietillfällen skall man ändra till ”plats för arbete” och schema skall läggas efter arbete alt. studier inkl restid.

Barnomsorg vid föräldraledighet
Barn i åldern 1-5 år som får syskon kan välja vistelsetid mellan upp till 15 timmar per vecka eller upp till 20 timmar per vecka. Tider för 15 timmar per vecka är tisdag – torsdag 8,45-13,45. Tider för 20 timmar per vecka är måndag – torsdag 8,45-13,45. Om vårdnadshavarna väljer 20 timmar/vecka ska en skriftlig överenskommelse tecknas med rektor.

Stängningar
Verksamheten stänger fem dagar per år för utvärderingar och planeringar för utveckling. Föräldrarna ska informeras minst två månader i förväg. Ingen reducering av avgiften sker. Vårdnadshavarna måste meddela Förskolechefen direkt, senast 1 månad innan om tillsyn behövs under den tiden. Ingen ordinarie personal jobbar dessa dagar.

Vi stänger kl 16.00 en dag i månaden. Datum meddelas senast vid läsårets början i . Kom ihåg att lägga till i er kalender. Datumen finns också i Tyra-appens Händelser för terminen.  Om man inte kan ordna tillsyn för dessa tillfällen måste vårdnadshavarna meddela förskolan senast dagen innan.

Sommarplacering

Semester och ledighet är inte en anledning att ändra ditt schema på e-tjänsten. Du abonnerar på en plats och en viss vistelsetid, det gör du även om du har semester. Ändrade tider på grund av semester eller annan ledighet meddelar du direkt till förskolan; under v.24-34 gäller särskilt inlämnat schema till förskolan. Vi ber alla vårdnadshavare respektera inlämnade scheman för att kunna anpassa personalstyrka och aktiviteter efter antal barn/personal under dagen.

Om du är föräldraledig och har valt att ditt barn går upp till 20 timmar per vecka måste ditt barn ha sommarledigt minst fyra veckor under veckorna 25-32. Inlämnat sommarschema till förskolan gäller.

Byte av avdelning
Beroende på barngruppernas storlek så flyttar barnen från Lagunen över till Gläntan när de är 3 eller 4 år. På Gläntan är verksamheten mer anpassad till de äldsta barnen .

Allmänt om avgifter

(Avgifter för förskola och familjedaghem Norrtälje kommun)
Eken tillämpar, liksom kommunen, enhetstaxa. Alla som har barn placerade i Norrtälje kommuns förskoleverksamhet betalar en månadsavgift. Avgiften debiteras månadsvis och betalas i efterskott från den dag inskolning börjar. Månadsavgiften betalas 12 månader per år. Eftersom barnet disponerar en plats under avtalad vistelsetid, betalas avgift även om barnet inte varit närvarande på grund av ledighet eller sjukdom.

Fastställelse av avgift (Bruttoinkomsten)
Avgiften fastställs utifrån schema och inkomstuppgift som lämnats in till kommunen via webbsidan. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.

Inkomst (I kommunens guide kan du läsa om hur du gör)

När barnet har fått en plats ska du eller ni som vårdnadshavare alltid lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller när kommunen ber om det, ska nya uppgifter lämnas. De inkomstuppgifter och arbetstider du lämnat kan kontrolleras med din arbetsgivare eller Skattemyndigheten, vilket innebär att din avgift kan justeras om de uppgifter du lämnat var felaktiga.  Avgift för samma barn debiteras respektive platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats.
För förälder/föräldrar, exempelvis egna företagare, för vilka det kan vara svårt att uppge inkomst, beräknas avgiften dock lägst på socialbidragsnorm.

Allmän förskola
Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka, under skolans läsår. Detta gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Om du vill ändra till en allmänförskole-placering, ansöker du om plats på nytt på webben och markerar verksamhetsform ”allmän förskola”. När man har plats i verksamhetsformen ”allmän förskola” får barnen vara på Eken tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 8,45-13,45. Ingen närvaro under skolloven.

Upphörande av plats

Automatisk uppsägning

Sker den 30 juli i förskola och pedagogisk omsorg det år barnet fyller 6 år.
Sker efter 3 månader om vårdnadshavare inte utnyttjar en plats.

Uppsägning av plats

Uppsägning ska göras av vårdnadshavare på e-tjänsten. Vårdnadshavare som har tackat ja till en plats har två månaders uppsägningstid oavsett om platsen har börjat användas eller inte. Vårdnadshavare har dock rätt att ångra uppsägningen inom en vecka utan att uppsägningstid räknas.

Uppsägning av plats för de vårdnadshavare som delar på en plats ska göras via e- tjänsten för vårdnadshavare eller genom ett mail till kommunens kontaktcenter, var för sig. D.v.s. respektive vårdnadshavare säger upp ”sin” plats.

Avgift ska betalas för platsen under uppsägningstiden oavsett om den utnyttjas eller inte.

Mer info finns på Norrtälje Kommuns hemsida